Disclaimer

Voorwaarden voor gebruik van de website www.Rijpseniorwerk.nl

Algemeen
Deze disclaimer is bedoeld voor alle webpagina’s van de website www.rijpseniorwerk.nl (hierna: de website”). Door de website te gebruiken stemt u in met deze voorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten
/ Copyrights
De website en alle inhoud van deze pagina’s, zoals teksten, grafische elementen, logo’s, buttons, databanken, audioclips en software is eigendom van Rijp CMC b.v ( hierna Rijp) of haar licentiegevers en is beschermd onder Nederlandse en internationale copyrightwetgeving.

 De verzameling (dat wil zeggen de samenstelling, de inhoud en de structuur) van de content op deze site is ons intellectueel eigendom en omvat, maar niet beperk tot, auteursrechten, databankrechten en merkrechten.

Niets van deze verzameling mag worden verveelvoudigd, gedownload, en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Rijp CMC bv (ingeschreven bij de KvK Breda). Behoudens zover dit nodig is voor een rechtmatig gebruik van de website.

Dit houdt ook in dat het niet is toegestaan een substantieel gedeelte van de inhoud van de (vacature)databank(en) op te vragen of te hergebruiken en/of niet-substantiële delen van de inhoud van de (vacature)databank(en) herhaald en systematisch op te vragen of te hergebruiken in de zin van de Databankenwet.

Privacyverklaring
Als u besluit uw gegevens naar Rijp te zenden, geeft u Rijp daarmee uitdrukkelijk toestemming om deze gegevens te gebruiken bij het vinden en bemiddelen van (uitzend-) werk of bij het vervullen van uw vacature door middel van uitzenden, projecten, detachering of payrolling. Rijp gaat vertrouwelijk om met deze gegevens en ze alleen ter beschikking stellen aan een derde met het doel (uitzend-)werk te vinden en bemiddelen of een vacature te vervullen.

Aansprakelijkheid
De website en de informatie op deze site is met de grootst mogelijk zorg samengesteld. Niettemin kan Rijp niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten, het niet functioneren, mogelijke virussen, onrechtmatig gebruik en kan aan de inhoud daarvan geen enkel recht worden ontleend. Deze site is gemaakt en wordt geëxploiteerd door Rijp. Nederlandse wetgeving is van toepassing op onze diensten en de inhoud van deze tekst.

Rijp neemt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook – mede daaronder begrepen gevolgschade (zoals vertragingsschade en winstderving), schade als gevolg van het verlies of beschadiging van bestanden of schade als gevolg van virussen of onrechtmatig gebruik van de website door derden – die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik of het onvermogen om gebruik te maken van de website of enig onderdeel daarvan.

Deze website kan links bevatten naar websites van derden. Rijp aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor deze websites en heeft geen controle over de inhoud daarvan.
Rijp is niet aansprakelijk voor de inhoud van de door derden (zoals werkzoekenden en werkgevers) aangeboden informatie op de website. We behouden dan ook het recht voor om door derden aangeboden informatie te wijzigingen en/of te verwijderen, ondermeer indien die informatie in strijd is met de wet of inbreuk maakt op enige (intellectueel eigendoms)recht van derden.

Gegevens werkgevers en werkzoekenden.
Als u zich als werkgever of kandidaat werkzoekende bij Rijp inschrijft en/of een profiel aanmaakt, moet u garanderen dat alle gegevens die u verstrekt, waaronder maar niet beperkt tot bedrijfsgegevens, de omschrijving van de geplaatste vacature, persoonsgegevens en CV, juist, volledig en actueel zijn en geen inbreuk maken op de (intellectuele eigendoms)rechten van derden. Maar ook niet in strijd zijn met de in Nederland geldende wetgeving, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens en de wetgeving met betrekking tot het verzenden van ongevraagde communicatie.

We behouden ons het recht voor om (teksten van) vacatures, bedrijfsinformatie en/of CV’s in te korten, te wijzigen, te weigeren of te verwijderen, zonder dat dit kan leiden tot enig verplichting tot schadevergoeding en/of restitutie, als dit volgens Rijp noodzakelijk is of indien onze voorwaarden worden overtreden. Rijp behoudt zich ook het recht voor werkgevers of werkzoekenden uit te sluiten van elk verder gebruik van de website indien de onderhavige voorwaarden worden overtreden.

© Rijp CMC bv, 2011