Visie en missie

Visie

Het enorme potentieel aan kennis en ervaring bij oudere (ex) werknemers wordt in de arbeidsmarkt onvoldoende benut en op waarde geschat. Door vooroordelen en gewoontes worden oudere werknemers veel te weinig op nieuwe functies aangenomen. Ouderen blijven daardoor onnodig te lang op bestaande posities in organisaties en belemmert het doorgeven van kennis aan jongere generaties. Dit komt de arbeidsmobiliteit niet ten goede.

In de komende jaren zal door vergrijzing en ontgroening een groot tekort ontstaan van kwalitatief goed opgeleide professionals.

Als hier geen oplossingen voor komen zullen organisaties stagneren in groei en wordt hun continuïteit bedreigt. Het is daarom van belang dat werkgevers meer gebruik maken van mogelijkheden om oudere generaties (ex) personeel en (ex) managers flexibel werk te laten verrichten. Zoals met uitzendwerk en door payrolling van gepensioneerden. Op deze wijze kunnen partijen niet alleen ondervinden dat het gemakkelijk is om met ervaren oudere professionals  te werken. Maar ook leren ze van elkaar profijt te hebben op een wijze die voor beide economisch en sociaal maatschappelijk aantrekkelijk is.

 

Missie

Rijp Senior Werk wil door bemiddeling van senior professionals naar werkgevers helpen om oplossingen te bieden voor hun personeelsvraagstukken en tevens vooroordelen over oudere werknemers weg te nemen. Zodat er meer gelijke kansen en arbeidsmogelijkheden komen voor oudere professionals. Waardoor mens en organisatie zich kan ontwikkelen, groeien en van betekenis blijven.